Vedtægter for Haandværkerforeningens golfere

1.
Golfklubben er en klub under Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn og virker i samarbejde med Haandværkerforeningens præsidium og bestyrelse.
Golfklubbens formål er at samle alle golfinteresserede medlemmer medlemmer af Haandværkerforeningen, herunder at afholde golfmatcher, introducere begyndere til spillet, afholde klubmesterskab, sammenkomster og foredrag samt rejser mv.

2.
I golfklubben kan optages medlemmer af Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn og disses ægtefæller.
Indmeldelse i klubben sker ved henvendelse til Haandværkerforeningens kontor.

3.
Der betales et årligt kontigent til klubben. Kontigentets størrelse fastsættes på den årlige, ordinære generalforsamling.
Der betales endvidere et beløb for deltagelse i klubbens enkelte arrangementer. Beløbet Fastsættes af bestyrelsen under hensyn til omkostningerne ved gennemførelse af det pågældende arrangement.

4.
Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. Der vælges 3 medlemmer i ulige år og 2 medlemmer i lige år.
Haandværkerforeningens bestyrelse kan indsætte en tilforordnet i klubbens bestyrelse. Den tilforordnede har observationsstatus, men ikke stemmeret.
På den årlige generalforsamling vælges tillige 2-3 suppleanter til bestyrelsen
Klubbens formand vælges af og blandt bestyrelsens medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Formanden indkalder og leder bestyrelsens møder.
Bestyrelsen afholder møde efter behov.
Bestyrelsen planlægger og leder klubbens aktiviteter – herunder fastsættelse af mødedage og – tid, aktiviteter mv. Meddelelser vedr. klubbens aktiviteter offentliggøres i Haandværkerforeningens medlemsblad og ved direkte brev eller e-mail til medlemmerne.
Bestyrelsen indsender mindst én gang om året til Haandværkerforeningens kontor en kort beretning vedr. klubbens virksomhed jf. vedtægterne for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn § 13, stk. 3.

5.
Klubbens regnskab og aktiviteter revideres af en intern revisor. Den interne revisor har til
opgave at forvisse sig om:
1. aktivernes tilstedeværelse og rigtig opgørelse af gælden

2. at bestyrelsen økonomisk har disponeret i overensstemmelse med klubbens formål, således som dette fremgår af klubbens vedtægter.

3. “Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med sin formue.”

Den interne revisor vælges blandt klubbens medlemmer og må ikke være medlem af
bestyrelsen eller suppleant hertil.

6.
Den årlige, ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.
Indvarsling sker med mindst 14 dages skriftligt varsel ved brev eller e-mail direkte til klubbens medlemmer og ved bekendtgørelse i Haandværkerforeningens medlemsblad.
Den ordinære generalforsamling har flg. Dagsorden:

             1.   Valg af dirigent.
             2.   Valg af referant.
             3.   Bestyrelsens beretning v/formanden.
             4.   Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
             5.   Fastlæggelse af kontigent.
             6.   Valg af 2/3 bestyrelsesmedlemmer + 2 suppleanter.
             7.   Valg af revisor og revisorsuppleant.
             8.   Drøftelse af næste års aktiviteter.
             9.   Indkomne forslag.
           10.   Eventuelt.

 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset de fremmødtes antal.
Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.
Alene medlemmer, der har betalt kontingent, har stemmeret.
Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

7.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 14 dage, når formanden, et flertal af bestyrelsens medlemmer, eller når 20 af klubbens medlemmer, Haandværkerforeningens præsidium skriftligt begærer dette med angivelse af forhandlingsemne.
Ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles med 14 dages skriftligt varsel ved brev eller e-mail direkte til klubbens medlemmer.

8.
Klubbens administration varetages af Haandværkerforeningens kontor.
Klubben kan ikke under nogen form forpligte Haandværkerforeningen økonomisk ( jf. vedtægterne for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn § 13, stk. 4) og skal i alle øvrige forhold respektere vedtægterne for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn.

9.
Vedtægtsændringer og beslutning om opløsning af klubben forudsætter tilstedeværelse af halvdelen af klubbens medlemmer på en generalforsamling, samt at 2/3 af de tilstedeværende stemmer for forslaget.
Er fremmødet mindre en 2/3, kan ekstraordinær generalforsamling indkaldes. Beslutning kan her træffes med simpelt flertal uanset fremmødets størrelse.

10.
I tilfælde af klubbens ophør tilfalder klubbens midler Haandværkerforeningens Plejehjem “De små Glæders Bog”.
Således vedtaget på generalforsamlingen den 23.06.2008
Således godkendt af bestyrelsen i Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn den
Anne-Marie Mærkedahl
Adm. Direktør

Om Haandværkerforeningens golfklub

Golfafdelingen er en klub under Kjøbenhavns Haandværkerforening  og er stiftet i år 2000.

Medlemskab af Haandværkerforeningen er således en forudsætning for at være medlem. Du kan kontakte Hvf. ved at gå tilbage til linket på forsiden.

Det sociale samvær og den gode stemning under udøvelse af golfsporten prioriteres særdeles højt. Kontingentet er p.t. 250,00 kr. pr. kalenderår.

På generalforsamlingen i april måned bliver fremlagt årets aktivitetsplan. Til hvert arrangement bliver pr. mail fremsendt en aktivitetsseddel til hvert medlem. På denne seddel er indholdet af arrangementet beskrevet. Der tilstræbes arrangementer til rimelige priser. Til nogle arrangementer giver klubben et tilskud, men i hovedsagen skal arrangementets udgifter dækkes af deltagergebyrerne. Tilmeldingen og indbetaling foregår til Haandværkerforeningens kontor i Dronningens Tværgade. Der udsendes aktivitetssedler på alle arrangementer.

Der afholdes fire månedsmatcher om året på forskellige baner i landet den sidste fredag i måned. I de fire månedsmatcher spilles der løbende singlematcher, alle resultater tæller til at blive årets vinder. Der spilles i to rækker for Damer og Herrer. Vinderne kåres ved Gallafesten.

Der stilles krav om at deltagerne skal være medlem af en dansk golfklub under DGU og have opnået banetilladelse og have et DGU kort med handicapangivelse.

Efter en spillet golfrunde eller turnering er der præmier til de der har gennemført banen med den bedste score alt afhængig af turneringsledelsens valg inden rundens gennemførelse. På matchen i september måned gennemføres klubmesterskaberne, hvor årets mester i Dame A og B række samt mester i Herre A og B række kåres. Her er præmien en vandrepokal, hvor mesterens navn indgraveres i pokalen.

I september måned afholdes Gallafesten med en dejlig menu, vin og levende musik. Der bliver danset hele aftenen og i det hele taget nydes samværet og nye medlemmer bliver budt velkommen og mestrene fra klubmesterskabet bliver fejret.